Lühiuudised

27 november 2019 Üldkoosolek  algusega kell 10 00 Nooruse majas.

Põhikiri

Mittetulundusühingu
Pärnumaa Talupidajate Liit
PÕHIKIRI
1. Üldsätted.
1.1. Pärnumaa Talupidajate Liit ( edaspidi Pärnumaa  TL) on iseseisev tulu mitte taotlev
organisatsioon, mis ühendab oma liikmelisuse kaudu talupidajaid, talupidajate ühendusi ja
põllumajanduslikke äriühinguid.
1.2. Pärnumaa TL nimetus on Pärnumaa Talupidajate Liit, inglise keeles Pärnu Farmers Union.
1.3. Pärnumaa TL juhatuse aadress on: 80014 P. Kerese 4 Pärnu Eesti Vabariik.
1.4. Otsus Pärnumaa TL asutamise kohta on vastu võetud 27. november 1988.a.,
1.5. Pärnumaa TL on eraõiguslik juriidiline isik ja  omab Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud õigus-  ja
teovõimet.
1.6. Pärnumaa TL majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
2. Eesmärgid ja ülesanded.
PTL tegevuse eesmärkideks on :
2.1. kinnistada talupidamist kui eesti majanduse ühte osa.
2.2. korraldada oma tegevusalade kaudu talupidajateühistegevust ja nõuandeteenistust;
2.3. koostöö samu eesmärke taotlevate liikumiste, organisatsioonide ja erakondadega;
2.4. koostöö teiste maade talupidajate organisatsioonidega;
2.5. talupidajate huvide kaitse riigivalitsemise ja  omavalitsuse struktuurides, esitades ettepanekuid
talumajanduse edendamiseks, selleks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseks,
muutmiseks või täiendamiseks.
• Tegevusalad :
2.6. korraldab ja teostab talupidajate ja erametsaomanike nõuannet ja koolitust.
2.7. kujundab talupidajate ja erametsaomanike orientatsiooni keskkonna-  ja looduskaitse nõuete
paremale täitmisele tegutsedes selleks nõuande ja koolitusega ning ürituste korraldamisega.
2.8. organisatsiooniline tegevus talupidajate ühistegevuse arendamiseks;
2.9. liikmete kultuurilise tegevuse abistamine;
2.10. informatsiooni leviku korraldamine oma liikmetele;
2.11. koostöösuhete loomine talupidajate ühenduste ja teiste riikide talupidajate organisatsioonide
vahel;
2.12. talupidajatele kursuste ja õppepäevade korraldamine;
2.13. teenuste, projektide ja edasimüügi teostamine oma liikmetele nende abistamiseks.
2.14. Mitmesugune majanduslik tegevus oma liikmete abistamise eesmärgil kaupluste, filiaalide,
ettevõtete ja osakondade kaudu.
2.15. annab välja talumajandusalaseid trükiseid.
2.16. korraldab kutsealaseid ja põllumajandust edendavaid üritusi.
2.17. asutab vajadusel äriühinguid ja osaleb ise äriühingutes oma põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks.
2.18. astub teiste organisatsioonide liikmeks.
2.19. täidab teisi liidu tegevuseks vajalikke üldkoosoleku poolt määratud ülesandeid..
3. Pärnumaa TL astumise, sellest lahkumise ning väljaarvamise tingimused ja kord.
3.1. Pärnumaa TL liikmeks võivad olla teovõimelised  füüsilised ja juriidilised isikud, kes otse-selt
tegelevad põllumajandusega või maaelu edendamisega külas. Füüsilised isikud koonduvad
osakondadesse.
3.2. Pärnumaa TL liikmeks astumiseks tuleb esitada füüsilisel isikul kirjalik avaldus ja juriidilisel isikul
kirjalik avaldus ning põhikiri. Liikmeks vastuvõtmine otsustatakse ühe kuu jook-sul Pärnumaa TL
juhatuse otsusega. Otsusega mittenõustumisel on õigus edasi anda avaldus Pärnumaa TL
üldkoosolekule ühe kuu jooksul otsuse teatavaks tegemise hetkest. 
3.3. Pärnumaa TL  -st võib vabatahtlikult välja astuda, esitades kirjaliku avalduse. Liikmest lahkumine
otsustatakse ühe kuu jooksul Pärnumaa TL juhatuse otsusega.
3.4. Liikme võib Pärnumaa TL liikmete hulgast juhatuse otsusega välja arvata, kui ta ei ole kolme kuu
jooksul, arvates tähtajast, tasunud liikmemaksu, on jätnud korduvalt täitmata põhikirjast tulenevad
liikme kohustused või ei vasta enam oma tegevusala järgi liikmeks vastuvõtu tingimustele. Juhatuse
otsusega mitte nõustumisel võib liige vastava avalduse esitada üldkoosolekule kuu aja jooksul peale
juhatuse otsusest teada saamisel. Liikmest väljaarvamise kuupäevaks loetakse lõpliku otsuse
tegemisele järgnevast kuupäevast.
3.5. Pärnumaa TL -st lahkumisel või väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata.
4. Pärnumaa TL liikmete õigused ja kohustused.
4.1. Pärnumaa TL liikmel on õigus :
4.1.1. osaleda esindaja või esindajate kaudu Pärnumaa TL-i tegevuses,
4.1.2. esindaja või esindajate kaudu valida ja olla valitud organisatsioonilistes struktuurides,
4.1.3. kasutada Pärnumaa TL liikmetele ettenähtud eeliseid ja soodustusi,
4.1.4. lahkuda Pärnumaa TL liikmeskonnast,
4.1.5. saada informatsiooni Pärnumaa TL tegevusest sealhulgas ka majandustegevusest,
4.1.6. kasutada Pärnumaa TL kaasabi väliskomandeeringuteks, koolituseks ja täiendõppeks.
4.2. Pärnumaa TL liikmete kohustused :
4.1.1. täitma põhikirja ja juhtorganite otsuseid,
4.1.2. aktiivselt kaasa aitama Pärnumaa TL põhikirjas püstitatud eesmärkide saavutamisele,
4.1.3. tasuma tähtajaliselt liikmemaksu ja muud varalised kohustused liidu ees,
4.1.4. informeerima Pärnumaa TL juhatust oma ümberkujundamisest, tegevuse lõpetamisest,
põhikirja muutmisest,
4.1.5. pidama oma liikmete üle arvestust ja esitama  sellekohast  informatsiooni Pärnumaa TL
juhatusele,
4.1.6. hoidma taluliidu head mainet.
5. Pärnumaa TL osakonnad.
5.1. Pärnumaa TL võib moodustada osakondi. Osakonnad ei ole juriidilised isikud. Osakondadesse
koonduvad kõik Pärnumaa TL füüsilisest isikust liikmed.
5.2. Osakonna kõrgemaks juhtimise organiks on osakonna üldkoosolek, mille läbiviimise kord, otsuste
vastuvõtmine ja juhataja või juhatuse valimine peab vastama Pärnumaa TL põhikirja punktides 6.1.5.
–  6.1.15. sätestatule. Osakonna üldkoosolek valib osakonna juhataja või juhatuse .Juhatuse
koosoleku läbiviimise kord, otsuste vastuvõtmine ja juhatuse esimehe ning aseesimehe valimine
peab vastama Pärnumaa TL põhikirja p.6.2. sätestatule. Osakonna üldkoosolek või juhatus võib
moodustada teisi alalisi või ajutisi tööorganeid lähtudes käeolevast põhikirjast. Osakond ei saa
moodustada osakonda. Osakonna üldkoosoleku, ,juhataja või juhatuse pädevus otsuste
vastuvõtmisel on liik-mete õiguste ja kohustuste piires.
5.3. Kõik Pärnumaa TL füüsilisest isikutest liikmed,  kes on koondunud osakondadesse, tegutsevad
Pärnumaa TL põhikirja järgi. Osakonnad moodustatakse piirkonna, tootmisala või huviala järgi.
5.4. Piirkondlikud osakonnad võtavad omale nime asukoha järgi, kus liikmed on otsustanud
koonduda. Tootmisala või huviala osakonnad võtavad omale nime asukoha ja tootmis-ala või huviala
nimetuse järgi. Osakonnad võivad endale võtta ka pärisnimed, millele lisatakse asukoha nimetus.
5.5. Osakond moodustatakse Pärnumaa TL juhatuse otsusega vähemalt kahe füüsilisest isikust  liikme
ühise otsuse alusel.
5.6. Osakonna üldkoosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas. Juhatuse koosolekute sageduse
otsustab osakonna üldkoosolek.
5.7. Osakonnas lahendamata küsimuste puhul on igal antud osakonnas oleval liikmel õigus pöörduda
Pärnumaa TL juhatus või üldkoosoleku poole ja saama sealt kirjaliku vastuse.
5.8. Osakonda koondunud liikmed tasuvad liikmemaksu  Pärnumaa TL juhatusele ja omavad kõiki
liikme õigusi ja kohustusi , mis on sätestatud Pärnumaa TL põhikirjas. 
5.9. Osakonnad valivad esindajad Pärnumaa TL üldkoosolekule vastavalt punktis 6.1.2. näidatud
esindusnormile.
6. Pärnumaa TL juhtimine.
6.1. Üldkoosolek
6.1.1. Pärnumaa TL-i kõrgemaks juhtimise organiks on liikmete üldkoosolek.
6.1.2. Pärnumaa TL-I üldkoosolekule esitavad Pärnumaa TL-i liikmed oma esindaja või esindajad,
vastavalt osakonnas, taluseltsis või ühenduses olevatele, liikmemaksu tasuvate talupidajate arvule.
Iga osakonnas, taluseltsis või ühenduses oleva 10 talupidaja kohta valitakse üks esindaja.
Äriühingutele on esindusnormiks üks esindaja äri-ühingu kohta.
6.1.3. Üldkoosolekul osalevad Pärnumaa TL liikmete esindajad vastavalt punktile 6.1.2., kes on valitud
osakonna, taluseltsi või ühingu üldkoosolekutel ja omavad lihtkirjalist voli-kirja.
6.1.4. Äriühingu esindajal peab olema äriühingu juhatuse lihtkirjaline volikiri.
6.1.5. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku kaks korda aastas.
6.1.6. Juhatus kutsub erakorralise üldkoosoleku kokku kolme nädala jooksul, kui seda nõuab
vähemalt 1/10 Pärnumaa TL liikmetest.
6.1.7. Korralise üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus vähemalt kümme päeva ette, era-korralisest üldkoosolekust seitse päeva ette.
6.1.8. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.1.8.1. põhikirja vastuvõtmine ja sellesse muudatuste tegemine,
6.1.8.2. Pärnumaa TL tegevuskava ja eelarve kinnitamine,
6.1.8.3. juhatuse liikmete ja audiitori või revidentide määramine,
6.1.8.4. Pärnumaa TL liikmemaksu määra ja tähtaja määramine,
6.1.8.5. juhatuse ja audiitori või revidentide aruannete kuulamine ning kinnitamine
6.1.8.6. Pärnumaa TL tegevuse lõpetamine.
6.1.9. Üldkoosolek võib arutada ka teisi Pärnumaa TL tegevust puudutavaid küsimusi.
6.1.10. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa üle 25% Pärnumaa TL liikme-te
hulgast valitud või määratud esindajatest.
6.1.11. Kui üldkoosolek ei ole seaduses sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub
juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev
vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes
juhul, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
6.1.12. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu  võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus osalevad või on
esindatud kõik liikmed.
6.1.13. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokku-kutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks
tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik liikmed.
6.1.14. Igal Pärnumaa TL liikme esindajal, vastavalt punktile 6.1.2. on üks hääl. Liikme esindaja ei või
hääletada, kui üldkoosolek otsustab temaga või temaga võrdset majandusliku huvi omava isikuga
tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
6.1.15. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud
liikmetest või nende esindajatest. Pärnumaa TL likvideerimise otsus võetakse vastu 2/3 liikmete
nõusolekul.
6.1.16. Pärnumaa TL tegevuse eesmärgi muutmiseks on  vajalik 9/10 mittetulundusühingu liikmete
nõusolek. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
6.1.17. Pärnumaa TL põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3
üldkoosolekus osalenud liikmetest või nendeesindajatest.
6.1.18. Põhikirjamuutus jõustub selle registrisse kandmisest. Põhikirjamuudatuse registrisse
kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsus ja põhikirja uus tekst.
6.2. Juhatus
6.2.1 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek kolmeks aastaks. 
6.2.2 Juhatus määratakse kuni 7 liikmeline.
6.2.3 Juhatuse liikmete töötasustamise ja vajalike kulutuste hüvitamise korra kehtestab üldkoosolek.
6.2.4 Juhatus valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.
6.2.5 Pärnumaa TL juhatuse esimees:
6.2.5.1. esindab Pärnumaa TL erivolitusteta riigiasutustes ja teistes ettevõtetes ning organi-satsioonides,
6.2.5.2. määrab aseesimehe tööülesanded ja pädevuse ning esitab need kinnitamiseks juhatusele,
6.2.5.3. juhatab juhatuse koosolekuid,
6.2.5.4. valmistab ette majandusaruande ja bilansi ning esitab need kinnitamiseks üldkoos-olekule.
Juhatus esitab  aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.
Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek, kinnitatud aruandele kirjutavad alla kõik
juhatuse liikmed,
6.2.5.5. annab välja esimehe korraldusi ja kontrollib nende täitmist,
6.2.5.6. juhib tegevaparaadi tööd, taluliitu ja tema ettevõtete majanduslikku tegevust, sõlmib
töötajatega töölepingud,
6.2.5.7. kasutab asjaajamise korraldamisel Pärnumaa TL pitsatit ja sümboolikat,
6.2.5.8. tagab juhatuse tehnilise teenindamise ja informatsiooniga varustamise, annab juhatusele aru
oma tegevusest,
6.2.5.9. esitab juhatusele kooskõlastamiseks Pärnumaa TL tegevaparaadi struktuuri ja koos-seisud,
koostab töötajate ametijuhendid,
6.2.5.10. koostab koostöös pearaamatupidajaga ülalpidamiskulude eelarve, kasutab rahalisi
vahendeid eelarve piires,
6.2.5.11. korraldab taluliidu liikmetele info, konsultatsioonide ja õigusabi andmise,
6.2.5.12. koordineerib osakondade tegevust,
6.2.5.13. asutab, reorganiseerib, likvideerib Pärnumaa TL ettevõtteid ning osaleb teistes ette-võtetes
ja organisatsioonides vastavalt juhatuse otsustele,
6.2.5.14. lahendab mitmesuguseid muid küsimusi, mis on seotud Pärnumaa TL tegevusega.
6.2.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vajadusel, soovitavalt mitte vähem kui 6 korda aastas.
6.2.7. Juhatuse koosolek protokollitakse, alla kirjutavad esimees, protokollija ja kõik koos-olekus
osalenud juhatuse liikmed.
6.2.8. Juhatuse õigused ja kohustused.
6.2.8.1. Pärnumaa TL võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige iseseisvalt.
6.2.8.2. Juhatus võib Pärnumaa TL kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või
asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel. Nimetatud
piirang kehtib kolmandate isikutesuhtes.
6.2.8.3. Juhatuse liikme võib liikme määranud organi otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi
kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingusttulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt
lepingule.
6.2.8.4. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.
6.2.8.5. Juhatus peab andma Pärnumaa TL liikmetele vajaliku teavet juhtimise kohta ja esitama
nende nõudel vastava aruande.
6.2.8.6. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannetetäitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
6.2.9. Juhatuse pädevus:
6.2.9.1. vajaduse korral ajutiste või alaliste töögruppide moodustamine, sõlmitavate lepingute
eeltingimuste kindlaks määramine,
6.2.9.2. majanduseelarve kinnitamine,
6.2.9.3. esimehe tööaruannete ärakuulamine,
6.2.9.4. rahaliste ja materiaalsete väärtuste taotlejate avalduste lahendamine,
6.2.9.5. Pärnumaa TL tegevaparaadi struktuuri ja kooseisude kinnitamine ning töötasude määramine,
6.2.9.6. täienduskoolituse ja nõuandetegevuse arendamine,
6.2.9.7. tegelemine küsimustega, mis on vajalikud Pärnumaa TL põhieesmärkide saavutamiseks,
6.2.9.8. juhatusel on õigus oma otsusega kokku kutsuda Pärnumaa TL üldkoosolek. 
6.2.10. Juhatuse otsused.
6.2.10.1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
6.2.10.2. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud liikmete
poolthäälteenamus.
6.2.10.3. Punktis 6.2.10.1. sätestatut järgimata võib juhatus vastu võtta otsuse koosoleku kokku
kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
6.2.11. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma
kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Pärnumaa TL-ile süüliselt tekitatud
kahju eest solidaarselt.
6.2.12. Juhatuse liikmetel ei ole üldkoosolekul hääleõigust küsimustes, mis on seotud juhatuse
tegevusele hinnangu andmisega.
6.2.13. Pärnumaa TL juhatuse liige ei või hääletada  üldkoosolekul majandusaasta aruande
kinnitamise otsustamisel.
6.2.14. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises,  kui otsustatakse tema või temaga võrdset
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või
lõpetamist Pärnumaa TL poolt.
7. Majandusaasta aruanne
7.2. Juhatus korraldab Pärnumaa TL raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
7.3. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande
seaduses sätestatud korras.
7.4. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.
Kui üldkoosolek on määranud audiitori või revidendi, peab aruannetele lisama audiitori või revidendi
järelotsuse.
7.5. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.
7.6. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
8. Pärnumaa TL- i vahendid.
8.1. Pärnumaa TL võib omada kinnisvara, fonde, osakuid, rahalisi vahendeid, aktsiaid ja muud vara .
8.2. Materiaalsed varad ja rahalised vahendid moodustuvad :
8.2.1. Liikmemaksudest,
8.2.2. riiklikest eraldistest ja krediitidest,
8.2.3. toetustest,
8.2.4. omavahenditest,
8.2.5. dividendidest,
8.2.6. kingitustest,
8.2.7. muudes rahalistest laekumistest.
9. Järelvalve.
9.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks  võib
üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
9.2. Revidendiks või audiitoriks ei või olla mittetulundusühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
9.3. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi
revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajaliku teavet.
9.4. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande,
mille esitavad üldkoosolekule.
10. Tegevuse lõpetamine.
10.1. Pärnumaa TL tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel. Otsus on vastu võetud, kui selle
poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
10.2. Pärnumaa TL varade ja vahendite kasutamise korra lõpetamisel määrab üldkoosolek,
moodustades selleks vastava komisjoni. 
10.3. Pärnumaa TL tegevus võib lõppeda ka muudel seadusega ettenähtud juhtudel. Pärnumaa
Talupidajate Liidu põhikirja muudatused on vastuvõetud 04. veebruaril 1998.a toimunud
üldkoosolekul protokoll nr 4. ja koosolekule esitatud põhikirja redaktsioon on kinnitatud 09.
veebruaril 1999 a. toimunud üldkoosolekul.
Täiendused ja muudatused on vastuvõetud Pärnumaa Talupidajate Liidu üldkoosolekul
10.aprillil 2002
Täiendused ja muudatused on vastuvõetud Pärnumaa Talupidajate Liidu üldkoosolekul
20.aprillil 2010
Täiendused ja muudatused on vastuvõetud Pärnumaa Talupidajate Liidu üldkoosolekul
23.aprillil 2013
Olavy Sülla
Juhatuse liige